ATLA Atletiekclub Lanaken V.Z.W. (ATLA vzw)

Huishoudelijk reglement

 

ATLA Atletiek Lanaken VZW

Is een vereniging zonder winstgevend doel en is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Atletiekbond (K.B.A.B.) en de Vlaamse Atletiek Liga (V.A.L.) met stamnummer 449.

 

Art. 1 Benaming van de vereniging

De vereniging draagt de naam ATLA Atletiek Lanaken v.z.w. afgekort ATLA vzw.

 

Art. 2 Doel van de vereniging

De atletieksport in de hand werken, uitbreiding laten nemen, iedereen een gezonde ontspanning bezorgen ( cfr Artikel 3 van de statuten).

Middelen

1. Aanwerving van mannelijke en vrouwelijke leden die de minimum leeftijd hebben bereikt zoals bepaald door de atletiekfederatie.

2. Eventuele steun van private aard of van officiële besturen verzoeken en in ontvangst nemen.

3. Inrichten van atletiekwedstrijden.

4. Onderlinge verstandhouding nastreven.

5. Aanschaf van materiaal, terreinen en installaties.

 

Art. 3 Ontbinding van de vereniging

Zie Hoofdstuk IX artikel 77-78-79-80-81 van de statuten ATLA vzw.

 

Art. 4 Beheer van de club – Macht en de bevoegdheid R.V.B. (Raad van Bestuur)

Cfr de desbetreffende artikels in de statuten van ATLA vzw.

 

Art. 4A Beheer

De leiding in de meest uitgebreide zin van ATLA is opgedragen aan de R.V.B., samengesteld zoals voorzien in de statuten van ATLA vzw.

De R.V.B. is alleen verantwoordelijk tegenover de Algemene Vergadering. Hij kan bijgestaan worden door commissies van tijdelijke of blijvende aard, volgens noodwendigheid.

 

Art. 4B Recht en bevoegdheid van de R.V.B.

1. Heeft de algemene leiding van VZW ATLA en verricht al de werkzaamheden die daaruit voortvloeien.

2. Ziet toe op de strikte naleving van statuten, reglementen en beslissingen.

3. Is voor zijn beleid alleen verantwoordelijk tegenover de Algemene Vergadering (zoals bepaald in de statuten van ATLA vzw).

4. Verricht alles wat het krachtens de statuten van ATLA vzw en Huishoudelijk Reglement is opgedragen.

5. Treft alle maatregelen van algemene aard voor gevallen niet voorzien in de statuten of het Huishoudelijk Reglement.

6. Benoemt en ontslaat leden van de door hen opgerichte commissies.

7. Bekrachtigt of verbreekt de beslissingen getroffen door de commissies.

8. Regelt de geschillen onder de aangesloten leden.

9. Kan contracten en overeenkomsten afsluiten met andere clubs, groeperingen en organismen.


Art. 4C  Niet voorziene gevallen                                                                                                        Alle gevallen niet voorzien door de statuten of het H.R. (Huishoudelijk reglement) van ATLA vzw worden geldig en voorlopig beslecht door de beheerraad tot de eerstvolgende algemene raads- vergadering.

 

Art. 4D Verkiesbaarheid

Cfr de statuten van vzw ATLA.

De leden van de beheerraad wier mandaat ten einde is mogen zich opnieuw kandidaat stellen voor een nieuw mandaat van beheerder.

Algemene principes :

1. Minstens één jaar aansluiting bij de vereniging hebben.

2. Belg zijn en over burgerlijke en politieke rechten beschikken.

3. Ouder zijn dan achttien jaar.

Coöptatie : ten einde te voorzien in een minimum aantal beheerders (vijf), of om de beheerraad op volle sterkte te brengen, kan de beheerraad overgaan tot benoeming van beheerders die dan op de eerstvolgende A.V. bevestigd dienen te worden door deze A.V.

 

Art. 4E Verdeling der functies

De beheerraad zal onder zijn leden de personen aanduiden belast met het beheer van een bepaalde bezigheid. Tijdens iedere algemene vergadering zal aan de algemene vergadering een uitvoerig verslag worden gegeven over de bedrijvigheden van ieder departement.

De hieronder vermelde functies mogen  niet  gecombineerd worden met een andere functie in een subcommissie tenzij een 2/3 meerderheid van de RVB dit beslist en de eerstvolgende A.V. dit bevestigt. De bestuursleden mogen wel in de subcommissies zetelen, maar dan als gewoon lid of als afgevaardigde van het bestuur.

 

Art. 4E.1 Voorzitter

De voorzitter van ATLA Atletiekclub Lanaken V.Z.W. onder deze titel verkozen door de beheerraad voor de duur van zijn of haar mandaat. Als dusdanig leidt hij/zij de werkzaamheden van de club. Hij/zij is de officiële vertegenwoordiger van ATLA op alle gebeurtenissen waar de aanwezigheid geboden is. Hij/zij mag nochtans volmacht geven aan één der andere leden van de beheerraad. Hij/zij mag al de vergaderingen van de subcommissies bijwonen.

 

Art. 4E.2 De secretaris

of secretaresse wordt door de leden van de beheerraad benoemd. Hij/zij is belast met de administratieve leiding van de club : briefwisseling, aansluitingen, ……

 

Art. 4E.3 Penningmeester of financieel verantwoordelijke

wordt benoemd door R.V.B. en is belast met de financiële leiding van de club en het opmaken van en voorleggen aan de R.V.B. van een maandelijkse financiële staat. Int alle bedragen die ten goede komen van de club. Bij het sluiten van ieder dienstjaar legt hij/zij de balans voor aan de R.V.B.

Hij/zij maakt de begroting op voor het volgende dienstjaar en legt deze, na goedkeuring door R.V.B., voor aan de Algemene Vergadering.

 

Art. 4E.4 Ondervoorzitter

wordt benoemd door R.V.B.. Hij/zij werkt mede aan het algemeen beheer van de vereniging. Hij/zij vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid.

Art. 4E.5 Duur van een bestuursmandaat

zie de statuten van ATLA vzw.

 

Art. 4E.6 Vergaderingen van de RVB

zie de statuten van ATLA vzw.

Art. 4E.7 Verhoor door de RVB van een lid van de vereniging

Ieder verzoek om door de R.V.B. te worden gehoord moet schriftelijk gebeuren en gericht tot de clubsecretaris ten laatste 14 dagen voor de vergadering R.V.B.

Daarna zal de verzoeker schriftelijk verwittigd worden om te verschijnen of niet. De vraag zal gebeuren met nauwkeurige opgave van redenen ten einde de R.V.B. toe te laten na te gaan welk gevolg eraan dient gegeven.

 

Art. 4E.8 Sancties en straffen (door de RVB opgelegd aan een lid van de vereniging)

De R.V.B. mag :           1. boeten opleggen.

2. straffen opleggen.

Leden betrokken in één of andere zaak worden opgeroepen door tussenkomst van de secretaris, om voor de R.V.B. te verschijnen. Bij niet-verschijning van de opgeroepenen, zonder geldige redenen, wordt er een beslissing bij ontstentenis getroffen, beslissing die definitief is.

Voor overtredingen kunnen één of meerdere van volgende straffen worden opgelegd :

a) berisping.

b) ernstige berisping.

c) geldboete van 250 Euro.

d) schorsing van max. 5 jaar.

e) verbod van het bekleden van een bepaalde functie, al dan niet voor een bepaalde termijn.

f) schrapping als lid van de vereniging.

De R.V.B. bepaalt of een straf definitief of voorwaardelijk is. De overtreders worden op de hoogte gesteld van de hun opgelegde sancties, al dan niet na verhoor door de R.V.B., door middel van een aangetekende brief waarvan het afschrift samen met het afgiftebewijs aan de V.A.L. wordt overgemaakt. In deze brief worden de redenen der straf uitvoerig uiteengezet. Beroep kan door het lid worden aangetekend binnen de 5 werkdagen.

 

Art. 5. Lidgeld

De jaarlijkse bijdrage is betaalbaar vanaf 01 oktober tot uiterlijk de dag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor leden die deze vergadering wensen bij te wonen.

Enkel na (bewijs van) betaling van het lidgeld zal het startnummer aangevraagd worden.

Bij niet-betaling van de jaarlijkse bijdragen op de bepaalde tijd wordt het lid geschorst tot de volgende vereffening. Dit is geldig voor leden, steunleden en ereleden.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt door de R.V.B. vastgesteld rekening houdende met de financiële toestand van de vereniging.

Families met minstens drie aangeslotenen genieten een korting te bepalen door de R.V.B.

 

Art. 6. Algemene Vergadering (afgekort A.V.)

 

Art. 6A Samenstelling

De algemene vergadering verenigt de R.V.B. en de leden van de Algemene Vergadering, de zogenaamde effectieve leden (cfr de statuten van ATLA vzw). Zij heeft plaats in de eerste zes maanden van het kalenderjaar.

Art. 6B Documenten voor te leggen aan de Algemene Vergadering

1. Het jaarverslag.

2. Alle documenten voorzien op de agenda van de Algemene Vergadering.

 

Art. 6C Nazicht van rekeningen

Twee revisoren worden jaarlijks aangeduid door de Algemene Vergadering. Zijn hiervoor uitgesloten de leden van de R.V.B. Zij moeten de Algemene vergadering, volgend op hun benoeming, verslag uitbrengen over de uitvoering van hun mandaat. Dit verslag wordt aan de R.V.B. bezorgd voor de Algemene Vergadering.

 

Art. 6D Orde tijdens de AV

Iedereen heeft recht van spreken, de voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde.

Art. 6E Kandidaturen voor de AV

Kandidaturen voor de plaatsen in de Algemene Vergadering dienen te gebeuren zoals beschreven in Artikel 6 van de statuten.

 

Art. 6F Interpellaties (door de leden van de AV)

Interpellaties (vragen die betrekking hebben op bepaalde punten uit het beheer van de vereniging door de R.V.B.).

a) Indienen: wordt onder gesloten omslag ingediend bij het clubsecretariaat ten laatste drie weken voor de A.V.

b) Omschrijving: de vraag tot interpellatie dient voldoende omschreven om de R.V.B. toe te laten de

nodige gegevens te verzamelen om op deze interpellatie te antwoorden tijdens de Algemene Vergadering.

c) Agenda AV : enkel interpellatie-aanvragen welke voldoen aan de hierboven bepaalde criteria,

moeten op de agenda van de AV worden geplaatst.

d) Tijdens de interpellatie zal door het lid of de leden alleen mogen gesproken worden over de kwesties en de stellingen vermeld in de aanvraag.

 

Art. 6G Wijzigingen huishoudelijk reglement

De vraag tot het wijzigen van één of meerdere artikels of delen ervan van het H.R.

a) Indienen: worden onder gesloten omslag ingediend op het clubsecretariaat 3 weken voor de A.V. en dient onderschreven te worden door ten minste 3 leden van de A.V.

b) Omschrijving: de vraag tot wijziging van het H.R. dient naast de voorgestelde wijziging, een

omschrijving te geven van de reden waarom de wijziging wordt aangevraagd.

c) Agenda Alg.Verg.: enkel aanvragen tot wijziging van het H.R. welke voldoen aan de bovenvermelde

criteria, moeten op de agenda van de AV geplaatst worden.

d) Tijdens de bespreking van de aanvraag tot wijziging van het H.R. zal door de aanvrager(s) enkel mogen gesproken worden over deze aanvraag.

 

Art. 6H Goedkeuring van de voorstellen tot wijziging H.R.

De voorstellen tot wijziging van het H.R. moeten, om goedgekeurd te worden, 2/3 va n het totaal der uitgebrachte stemmen behalen (geldige stemmen en onthouding, dus stemming met volstrekte meerderheid). Ze gaan in voege na de Algemene Vergadering.

Ieder voorstel tot wijziging van het H.R. die na de vastgestelde datum binnenkomt zal verworpen worden. Men kan zijn voorstel hernieuwen in de vastgestelde periode voor de daarop volgende vergadering.

Art. 6I Geldigheid van en aanvraag tot interpellatie of wijziging HR

Een interpellatie-aanvraag of vraag tot wijziging van het H.R. of gedeelten ervan, ingediend door één of meerdere leden (van de AV), moet om geldig te zijn, de handtekening dragen van dat lid of van al de leden in wier naam de aanvraag is opgesteld.

 

Art. 6J Agenda van de A.V.

De agenda van de A.V kan bestaan uit (maar niet beperkt tot) de volgende punten (cfr Artikel 28 van de statuten).

1. Opening van de verg. en de controle van de betaling van het verschuldigde lidgeld door de aanwezige leden van de AV.

2. Het jaarverslag.

3. Het verslag van de subcommissies.

4. Verslag van de penningmeester over de financiële staat.

5. Verslag van de rekeningnazichters.

6. Voorstel van begroting.

7. Goedkeuring van het begrotingsvoorstel.

8. Interpellaties.

9. Benoeming van twee rekeningnazichters.

10. Benoeming van twee stemopnemers.

11. Bespreking en stemming ivm wijzigingen H.R.

12. Slotwoord van de voorzitter.

 

Art. 6K Stemrecht op de AV

Ieder aanwezig lid van de A.V. beschikt over één stem. Geen enkel lid (van de AV) mag zijn stem aan derden overmaken.

 

Art. 6L Bevoegheid van de AV en moties tegenover de RVB

 

Bevoegdheid

Cfr Artikel 28 van de statuten van ATLA vzw.

De AV kan geen enkele beslissing van de R.V.B wijzigen noch kan ze de herziening van een bepaalde zaak vragen. Ze is alleen bevoegd om over feiten te oordelen die zich in de loop van de AV. voordoen.

 

Moties

Een motie dient, om geldig te zijn, door de gehele AV te worden ondersteund, de R.V.B. uitgezonderd. De gewone motie of motie van orde : als de AV de wens uitdrukt dat een zaak (genomen beslissing van de R.V.B., uitgevoerde taak) in de toekomst op een andere wijze wordt uitgevoerd, kan zij een motie van orde indienen. Deze motie dient onmiddellijk in behandeling genomen en uitgevoerd, als zij in overeenstemming te brengen is met de sportieve, statutaire, financiële en morele doelstellingen van de vereniging.

 

Motie van wantrouwen

Wanneer de AV meent dat de R.V.B. tekort geschoten is in zijn plichten kan zij een motie van wantrouwen indienen. De R.V.B. kan als volgt handelen :

als hij meent dat de motie ongegrond is; wordt een nieuwe AV belegd waarop als enig agendapunt de ingediende motie wordt ingeschreven, om het R.V.B. de kans te geven de motie te weerleggen. De aan de gang zijnde AV wordt afgewerkt volgens de agenda waarna tot de volgende AV de R.V.B. de lopende zaken afhandelt.

In het andere geval neemt de R.V.B. collectief ontslag wat de indieners van de motie verplicht tot :

1. het samenstellen van een nieuwe R.V.B. volgens de statuten (min. 5 pers.).

2. een pasklare concrete oplossing voor te stellen voor het feit waarvoor de motie werd ingediend

Kan aan beide voorwaarden voorafgaandelijk niet worden voldaan, wordt ze beschouwd als niet bestaand.

Art. 6M Stemmingen (en geldigheid van de stemming)

De respectievelijke artikels in de statuten zijn steeds overheersend op deze in het HR.

1. Ongeldigheid der stembriefjes : diegene waarop schrappingen, bijvoegingen, namen en tekens die niets met de stemming te maken hebben voorkomen.

2. Quorum : teneinde het quorum te bepalen wordt steeds 1 statutaire stem toegevoegd.

3. Volstrekte meerderheid : vereist wanneer het gaat over zaken die de statutaire teksten betreffen. De blanco-stemmen (onthoudingen) worden aanzien als een uitgebrachte stem.

 

Art.6N. Stemopneming                                                                                                                      Geschiedt door twee stemopnemers door de AV aangewezen.

Art.6O. Beslissingen van de AV                                                                                                           De beslissingen van de AV worden onmiddellijk van kracht en worden langs het clubblad (of een ander officieel communicatiekanaal) om, aan de leden meegedeeld.

Art.7. Hoedanigheid van lid                                                                                                                 De hoedanigheid van  ATLA en van de V.A.L. wordt bekomen door het ondertekenen van een aansluitingskaart. De hoedanigheid van (competitie)atleet van ATLA wordt bekomen door het toekennen van een vergunning afgeleverd door het secretariaat van de V.A.L. Ieder persoon die een aansluitingskaart tekent, verklaart zich vrijwillig aan te sluiten en zixch volkomen te schikken naar de statuten, het huishoudelijk reglement en de geldende sportieve visie en structuur van de club en naar de statuten van de V.A.L. Ieder lid van de V.A.L. gaat de verbintenis aan enkel deel te nemen aan de wedstrijden toegelaten en aangekondigd door de V.A.L., dit in de officiële wedstrijduitrusting van de club.

Art.8. Subcommissies

1.Doel                                                                                                                                               Bevorderen van het algemeen welzijn van ATLA vzw onder controle en verantwoordelijkheid van de R.V.B. en mits het naleven van de statuten en HR door het uitvoeren van welomschreven bedrijvigheden ter ontlasting van de werking van R.V.B. met inbegrip van het leveren van: voorstellen, middelen van uitvoering, de uitvoering zelf.

2.Oprichting                                                                                                                                           Een subcommisie wordt opgericht door de R.V.B. voor een beperkte duur nodig voor het uitvoeren van een aantal welomschreven taken en opdrachten.

3. Ontbinding

Gebeurt eveneens door de R.V.B. bij :

– het beëindigen van de opdracht waarvoor ze ingesteld werd.

– onregelmatigheden.

 

4. Werking van de subcommissies

 

Vergaderingen

De” secretaris” van een subcommissie deelt aan de leden van de R.V.B. en haar voorzitter die gemachtigd is de vergaderingen bij te wonen, data en plaats van de vergaderingen mee. Hij stelt de verslagen der vergaderingen op en legt deze ter controle voor, aan de R.V.B De vergaderingen van een subcommissie worden voorgezeten door de commissievoorzitter of zijn vervanger.

 

Beslissingen

Alle beslissingen dienen te worden bekrachtigd door de R.V.B.

 

Inwendige orde

Voor zover niet in tegenspraak met de statuten en HR stelt elke commissie zijn eigen werkwijze op.

 

Publicaties

De beslissingen verslagen, enz. kunnen langs het clubblad of een ander communicatiekanaal om, aan de leden worden meegedeeld. De voorzitter van de commissie oordeelt over deze opportuniteit.

 

 

Art. 9. Jaarlijkse Algemene Voorlichtingsvergadering

wordt gehouden ten laatste 6 weken na de AV en is voorbehouden aan alle leden van ATLA vzw die in regel zijn met hun jaarlijks lidgeld.

Agenda : 1. Opening van de vergadering door de voorzitter van de vereniging.

2. Uitreiking van prijzen aan verdienstelijke atleten of andere leden van ATLA.

3. Jaaroverzicht door de voorzitter.

 

 

 

 

Art. 10 Trainers – Trainersraad

 

1. Trainers

De R.V.B. voorziet in de aanstelling van één of meerdere trainers, afhankelijk van de algemene situatie van de vereniging (ledenbestand, financiële middelen).

 

2. Aanstelling

De trainers en hulptrainers worden aangesteld door de R.V.B. Door het aanvaarden van een trainersmandaat zijn zij contractueel verbonden de beleidsopties van de R.V.B. uit te voeren met de middelen hen door de R.V.B. ter beschikking gesteld.

 

3. Verantwoordelijkheid

Gedurende de duur van zijn mandaat is de trainer verantwoordelijk tegenover het bestuur ivm het uitvoeren van het programma (beleidsopties) de hem toevertrouwde atleten, materialen, enz.

 

4. Bevoegdheid

tov de hem toevertrouwde atleten is hij of zij alleen bevoegd voor zaken wat betreft trainingen, trainingsopbouw, voorbereiding, wedstrijden, enz.

5. Kandidaturen                                                                                                                                  Kunnen zich kandidaat stellen (schriftelijk) voor een trainersfunctie of hulptrainersfunctie : De houders van een diploma L.O., houders van een VTS trainersdiploma, voor hulptrainer een hulptrainersopleiding of gelijkgesteld door ervaring.

 

6. Duur en einde van het mandaat

De duur van een mandaat voor trainer wordt in een overeenkomst vastgelegd.

Einde mandaat :

a) bij het einde van de periode waarvoor hij werd aangesteld.

b) bij bedanking door de R.V.B. (ontslag).

c) vrijwillige ontslagname dient 3 maand op voorhand schriftelijk meegedeeld te worden.

 

7. Trainersraad (TR)

bestaat uit alle trainers aangeduid door de verantwoordelijke van de TR en een afgevaardigde van de R.V.B.

bevoegdheid : – medewerking aan de beleidsopties van de R.V.B. voor wat de sportieve kant betreft.

– samenstellen van ploegen interclubs en kampioenschappen.

– voorstellen cross- en pistekalender.

– voorstellen stages en weekends.

– voorstellen aankoop en beheer materiaal.

– andere sportieve aangelegenheden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *